สรุปองค์ความรู้หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

Cover: 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จัดทำสรุปองค์ความรู้โดย
๑. นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๒. นางสาวรุ่งฤดี เครือเนตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป