ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นางสาวนิลาวัลย์ ขวัญสง นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่4  เข้าร่วม"งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่2 " The 2nd Work Integrated Learning National Conference (WIL National Conference #2)  หัวข้อ "Employability and Engagement" ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)บทความวิจัยเรื่อง "แนวทางการพัฒนาร้านค้าปลีก"

และ นางสาวนิลาวัลย์ ขวัญสง อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ (อาจารย์ที่ปรึกษา)นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)บทความวิจัยเรื่อง " การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าพัสดุสำรองคลังด้วยคลังควบคุมอุณหภูมิ กรณี : โรงไฟฟ้าจะนะ"

พร้อมทั้งได้รับการเผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ