ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ” 
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการดังกล่าว ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชมจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 7กลุ่ม
1.กลุ่มเครื่องแกงบ้านน้ำรอบ 
โดยคณะเกษตรศาสตร์
2.ชุมชนบ้านวังไทร ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาสลิด ชุมชนบ้านวังไทร
โดยคณะเกษตรศาสตร์
3.วิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าชาววัง
โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ
4.กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบชาววัง โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ
5กลุ่มแปรรูปพัฒนาอาหาร ผลิตภัณฑ์ปลาดุกประเภทอิมัลชันโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร
6 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งโพรง อโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลูกจันทร์เทศ
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับเกียรติจาก คุณครบศรี สุนทรสนุรักษ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง  คุณกัญจนพร แก้ววิจิตร หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสิน ภาค17 และ ผศ.ว่าที่ รต. ปรีชา มุณีศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน