ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ"แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น"ประจำปี2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ"แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น"ประจำปี2562

รับเกียรติจาก คุณกัลย์กมล สังวรกาญจน์ บริษัท สยามแม็คโคร ทุ่งสง
อาจารย์ ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ
อาจารย์ปุณยทรรศน์ คงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ การแข่งขัน นำเสนอผลงานนักศึกษาสาขาการตลาด
รางวัลที่1 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
ร้านอรุณรัตน์ โดย นายวีรพงษ์ พิทักษ์, น.ส.นภัสวรรณ แซ่อุ้ย, น.ส.จีรภรณ์ จิตรชุม, น.ส.ธัญลักษณ์ สิทธิสาร, น.ส.สุทธิดา แก้วพูล, น.ส.อัจจิมา กุลพันธ์
รางวัลที่2  รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
ร้านจิรา  โดย น.ส.กรกนก ตรีเพ็ญมาลย์, น.ส.สุภาวดี ธรรมกิจ, น.ส.อรฤดี แก้วบุญเพ็ชร, น.ส.กมลชนก รัตนมณี, น.ส.ณัฐยาน์ สาและ, นายศักดิ์ชัย สงวนศรี
รางวัลที่ 3  รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
ร้านวราทิศ  โดยนายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน, น.ส นาฐรัตน์ รัตนคช, น.ส ขนิษฐา สังข์ชุม, น.ส สัณห์ฤทัย แซ่ลิ่ม, น.ส นวพร ชัยโย, น.ส ศิริรัตน์ ร่มเย็น
Mu Mu Ma

ผลงาน/รางวัล: