ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ 9มทร. ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ 9มทร. ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ  (The Best Practices)

นางสาวกัญญาภัค ตรีทัศน์     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1      การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

นางสาวณัฐยาน์ สาและ        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดเขียนแผนธุรกิจ  

นางสาวน้ำทิพย์ สีนวลอ่อน   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

นางสาวอรอุมา ปรีดาภาพ     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1       การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

นางสาวศีดา สิทธิ์ศักดิ์         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

นางสาวธนภรณ์ ชูขันธ์         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ)