ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าของกิจกรรมแม็คโคร

ขอแสดงความยินดี 

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ได้รับรางวัลทีมดีเด่นระดับภูมิภาค

การประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 

ได้รับการคัดเลือก 16 ผลงาน จาก 87 สถาบันทั่วประเทศ
ทีมร้านอรุณรัตน์ นายวีรพงษ์ พิทักษ์
นางสาวนภัสวรรณ แซ่อุ้ย
นางสาวจีรภรณ์ จิตรชุม
นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิสาร
นางสาวสุทธิดา แก้วพูล
นางสาวอัจจิมา กุลพันธ์
และอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงาน/รางวัล: