ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย  บช.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Acc.

จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

สาขาวิชาการเงิน

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

Bachelor of Business Administration Program in Finance


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การเงิน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Finance)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Finance)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Business Administration (Management of Information Technology)


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการตลาด)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการการตลาด)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing Management)

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางการค้า)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมทางการค้า)

สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ

Bachelor of Business Administration Program in Enterpreneurship Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการเป็นผู้ประกอบการ)

สาขาวิชาการจัดการ

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Managemen


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Management)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Logistics Management)