ความรู้เบื้องต้นในการจัดทําวิจัยสถาบัน Routine to Research (R2R)

Cover: 

กระบวนการจัดการความรู้ Knowledge Management
ความรู้เบื้องต้นในการจัดทําวิจัยสถาบัน Routine to Research (R2R)