บุคลากรงานวิชาการและวิจัย


อาจารย์สุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ
Mrs.Sutikan Kaewkongbon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
https://sutikank.sites.rmutsv.ac.th
sutikan.k@rmutsv.ac.th


อาจารย์อรัญญา จินาชาญ
Miss Arunya Jinachan
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล,
หัวหน้างานหลักสูตรและตำรา
https://arunyaj.sites.rmutsv.ac.th
arunya.j@rmutsv.ac.th

อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน
Mr.Tiranan Wattanayotin
หัวหน้างานบริการวิชาการ,
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
https://tirananw.sites.rmutsv.ac.th
tiranan.w@rmutsv.ac.th

อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
Mr.Pornprasert Thipsawet
หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ,
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
https://pornprasertt.sites.rmutsv.ac.th
pornprasert.t@rmutsv.ac.th


นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง
Miss Piyaporn Kongsritong
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย, เจ้าหน้าที่งานวิจัย
piyaporn.k@rmutsv.ac.th

นายอนุวัฒน์ สุวรรณละออง
Mr.Anuwat Suwanlaong
หัวหน้างานวิทยบริการ
anuwat.s@rmutsv.ac.th

นางสาวสารภี ทองศรีแก้ว
Miss Sarapee Thongsrikeaw
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ,
งานคลินิกเทคโนโลยี
sarapee.t.m@rmutsv.ac.th

นางสาวมรรษสิณีช์ สวัสดี
Miss Massinee Sawasdee
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและตำรา,
งานวิเทศสัมพันธ์
massinee.s@rmutsv.ac.th

นางสาวศรีสมร ศรหนู
Miss Srisamorn Sornnoo
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
srisamorn.s@rmutsv.ac.th

นางสาวสิรินยา โมสิกะ
Miss Sirinya Mosika
เจ้าหน้าที่งานสหกิจและฝึกงาน,
งานเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน,
งานศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
sirinya.m@rmutsv.ac.th