บุคลากรสำนักงานคณบดี


อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
Mrs.Supaporn Chairat
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
: https://supapornc.sites.rmutsv.ac.th
: supaporn.c@rmutsv.ac.th


นางสาวสุภาพร ขุนทอง
Miss Supaporn Khuntong
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
: supaporn.k@rmutsv.ac.th


นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต์
Miss Kanya Panpraejit
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
: kanya.p@rmutsv.ac.th

นางสาวนุชเนตร นาคะพันธ์
Miss Nutchanate Nakapan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: nutchanate.n@rmutsv.ac.th