บุคลากรงานบริหารและวางแผน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์
Asst.Prof.Kornkanok Phoksawat
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://kornkanokp.sites.rmutsv.ac.th
kornkanok.p@rmutsv.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์
Asst.Prof.Nuchakorn  Kongyarit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://nuchakornko.sites.rmutsv.ac.th
nuchakorn.ko@rmutsv.ac.th

อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด
Miss Saowaluck Boonrawd
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://saowaluckb.sites.rmutsv.ac.th
Saowaluck.b@rmutsv.ac.th


นางเครือวัลย์ หม่อมปลัด
Mrs.Khruawan Mompalad
หัวหน้างานบริหารและวางแผน, งานนโยบายและวางงบประมาณ
khruawan.m@rmutsv.ac.th


นางสาวพวงเพ็ญ ขุนทองแก้ว
Miss Puangpen Khuntongkaew
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน puangpen.k@rmutsv.ac.th

นางสาวกุสุมา ค้ำวงษ์
Miss Kusuma Khumwong
งานประชาสัมพันธ์, งานแนะแนวศึกษาต่อ
kusuma.k@rmutsv.ac.th

นางสาวพาทินี นวลศรี
Miss Patinee Nuansri
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ,
งานประกันคุณภาพศึกษา
patinee.n@rmutsv.ac.th


ว่าที่ร้อยตรีดุสิต แซ่เตียว
Act.Sub.Dusit Saetiaw
งานอาคารสถานที่และงานบริหารสินทรัพย์
dusit.s@rmutsv.ac.th

นางสาวรุ่งฤดี เครือเนตร
Miss Rungrudee Khrueanet
งานพัสดุและครุภัณฑ์
rungrudee.k@rmutsv.ac.th

นางมัฐณิกา คงคช
Mrs.Mutnika Kongkot
งานแนะแนวศึกษาต่อ
mutnika.k@rmutsv.ac.th


นายจีรศักดิ์ เกตุแก้ว
Mr.Jeerasak Ketkaew
พนักงานสถานที่
jeerasak.k@rmutsv.ac.th

นางสมร เกตุแก้ว
Mrs.Samon Ketkaew
พนักงานสถานที่
samon.k@rmutsv.ac.th

นางเอื้อนจิตต์ บำรุงญาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวภาวิณี พลศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ