บุคลากรงานบริหารและวางแผน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์
Asst.Prof.Kornkanok Phoksawat
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://kornkanokp.sites.rmutsv.ac.th
kornkanok.p@rmutsv.ac.th


ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด
Dr.Nifaosan Raden Ahmad
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
http://nifaosanr.sites.rmutsv.ac.th
nifaosan.r@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ รัตนบุรี
Asst.Prof.Dr.Nitipat Rattanaburee
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://nitipatr.sites.rmutsv.ac.th
nitipat.r@rmutsv.ac.th


นางเครือวัลย์ หม่อมปลัด
Mrs.Khruawan Mompalad
หัวหน้างานบริหารและวางแผน, งานนโยบายและวางงบประมาณ,
งานพัสดุครุภัณฑ์
khruawan.m@rmutsv.ac.th


นางสาวพวงเพ็ญ ขุนทองแก้ว
Miss Puangpen Khuntongkaew
งานบัญชีและการเงิน, งานควบคุมภานใน
puangpen.k@rmutsv.ac.th

นางสาวกุสุมา ค้ำวงษ์
Miss Kusuma Khumwong
งานประชาสัมพันธ์, งานแนะแนว,
งานบริหารความเสี่ยง
kusuma.k@rmutsv.ac.th

นางสาวพาทินี นวลศรี
Miss Patinee Nuansri
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ,
งานอาคารสถานที่
patinee.n@rmutsv.ac.th


นายจีรศักดิ์ เกตุแก้ว
Mr.Jeerasak Ketkaew
พนักงานสถานที่
jeerasak.k@rmutsv.ac.th

นางสมร เกตุแก้ว
Mrs.Samon Ketkaew
พนักงานสถานที่
samon.k@rmutsv.ac.th

นางเอื้อนจิตต์ บำรุงญาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวภาวิณี พลศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ