บุคลากรงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์
Dr.Chanyanoot Morasil
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
https://chanyanootm.sites.rmutsv.ac.th
chanyanoot.m@rmutsv.ac.th


อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
Mr.Piyapong Senanut
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
https://piyapongs.sites.rmutsv.ac.th
piyapong.s@rmutsv.ac.th


นางสาวอมรรัตน์ ธนาวุฒิ
Miss Amonrat Tanawut
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา,
งานบริการและสวัสดิการ,
งานแนะแนวและจัดหางาน,
งานประกันคุณภาพการศึกษา,
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
amonrat.t@rmutsv.ac.th


นายสามารถ ศรีกาญจน์
Mr.Samart Srigarn
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา,
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
samart.s@rmutsv.ac.th

นายเดชนรินทร์ ตะปินา
Mr.Datnarin Tapina
หัวหน้างานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม,
งานกีฬาและนันทนาการ,
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
datnarin.t@rmutsv.ac.th