ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 18 ผลงาน นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดังนี้ เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO  2204206  เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย โดย นางสาวพาฝัน แก้วงาม ,นางสาวกรรธิมา ไชยศร และนางสาวอรวรรณ บุญสนอง นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรัญญา  จินาชาญ และอาจารย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO  2204207  เรื่อง ระบบจำหน่ายกลุ่มเครื่องแกงสัมมาชีพบ้านป่าไม้กรุงหยัน โดย นางสาวรัตนาวลี บุญส่ง ,นางสาวศิโรรัตน์ รัตนวิเชียร ,นางสาวนัราทิพย์ ขุนชุม และนางสาวธนพร รอดแก้ว นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จันทิรา  ภูมา ดร.กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค ดร.อภิชัย  จันทร์อุดม ผศ.ภูริวัฒน์  เลิศไกร ดร.พัชรี  พระสงฆ์ ผศ.โสพิศพิไล  ทองใส และผศ.ดร.อรพรรณ  จันทร์อินทร์ เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304009 เรื่อง นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดย นางสาวธิดารัตน์ อินทจันทร์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน ผศ.นุชากร  คงยะฤทธิ์และ นางสาวสารภี  ทองศรีแก้ว เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304010  เรื่อง E Brochure สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์วิสาหกิจชุมชนหมอพื้นบ้าน บ้านหมอไทย โดย นายสุทธิพงศ์ ทองหอม นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์ ผศ.ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์ ผศ.เย็นจิต  นาคพุ่ม และนางสาวปิยภรณ์  คงศรีทอง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304011 เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์การลดการสูญเสียจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน โดย  นายสุทธิพงศ์ ทองหอม นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์ ดร.บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง ผศ.โพยมพร  รักษาชล อาจารย์พจนา  หอมหวล และนางสาวสุนิษา  จันทร์ประสิทธ์ เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304012 เรื่อง  สื่อมัลติมีเดียสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าบ้านชายคลอง โดย นายจีรวัฒน์ รัตนคช ,นายทรงกลด ทองอยู่, นายวรายุทธ แซ่ซิ่น และนางสาวสุนันทา พิรุณกาญจน์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304013 เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวณัฐติยา สาครจิตร ,นางสาวทิพย์วรรณ ทองอ่อน ,นางสาวนัฏฐนิช ไกรแคว้น ,นางสาวสุสิทรณ์ พลเจริญและนางสาวจิราพรรณ พรหมเดชะ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง   เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304014 เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์โกโก้ โดย นายเชาว์ราชย์ หลังแท้ ,นางสาวฑิฆัมพร บังคง ,นายธีภัทร ผลโชติ และนายจาฏุพัฒน์ แสงมณี นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304015  เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียสืบสานภูมิปัญญาการสร้างอาชีพจัดทำพัดจากใบกระพ้อ โดย นางสาวจันทิรา ฤกษ์อุไร ,นางสาวพีรณัฐ ชัยรัตน์ ,นางสาวอภิสรา โมราสิทธิ์ และนางสาวภาสินี ไชยรัตน์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304016 เรื่อง สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาครูหมอมโนราห์ศาสตร์และศิลป์แห่งมนตราใต้หน้ากากพรานบุญ โดย  นายไพศาล แก้วเมือง ,นายภานุมาศ ทองหนู ,นางสาววรินทร์ยาน์ สุขสำราญ ,นางสาวสัญจิตา ชำนาญกิจ และนายสันติภาพ เกตุแก้ว นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304017 เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน บ้านปลาใส่อวนยายถนอม โดย นางสาวณัฐกานต์ เลิศผล ,นางสาวรุจาภา เลขาวิจิตร์ ,นางสาววิธินันท์ ณรงค์รัตน์ และนางสาวชนาภัทร โททอง นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304018 เรื่อง   สื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนโกโก้ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวอติกานต์ ทองปาน ,นางสาวณัฐธิดา สุขแก้ว ,นางสาวนังลักษณ์ อินทรภักดี และนางสาวสุรัสวดี หมุดเส็ม นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304019  เรื่อง สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาดุกใส่อวน แม่ประกอบ โดย นายดนัย ชลสงคราม,นางสาวปัทมา ด้วงเรือง ,นางสาวเปมิศา เสนทอง ,นายพรสวรรค์ นาคกลัด และนางสาวลดาภรณ์ เกื้อนะ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304020  เรื่อง  สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแกงพุงปลากึ่งสำเร็จรูป โดย นางสาวปภาวดี พยุหะ,นางสาวปิยะฉัตร บัวเพ็ชร ,นางสาวจุรีรัตน์ แก้วเนียม ,นายกฤษณพงศ์ อินทร์คง และนางสาวณัฏฐณิชา เพ็งสกุล นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304021 เรื่อง สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเลี้ยงแพะแกะและสัตว์เศรษฐกิจ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวชุติกาญจน์ ชนะพาล ,นางสาวณัฐณิชา เนื่องเยาว์ ,นางสาวนัฐกาญน์ โสภณ ,นางสาวมริสา เทือกสุบรรณ และนางสาวกนกภรณ์ ชังวิเศษ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304022 เรื่อง สื่อมัลติมีเดียการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณ์ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จันทน์เทศ บ้านสวนจันทร์ โดย นางสาวจารวี คงเหลือง,นางสาวพิลาสินี คลังแก้ว ,นางสาวสุภนิดา ไชยฉิม และนางสาวพิชญานิน ศิรินุพงศ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304023 เรื่อง สื่อมัลติมีเดียการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพัฒนาบอาชีพบ้านห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวอรชลิต นุ่นซ้าย ,นางสาววิลัยวรรณ มะลิวงศ์ ,นางสาวปิยารัตน์ ชนะภัย ,นายรัตนธรรม แซ่อื้อ และนายพรเทพ ชาญพล นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304024 เรื่อง  สื่อมัลติมีเดียการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านเขาโร โดย นางสาววิรวรรณ วงศ์กูล ,นางสาวสุธาทิพย์ ภักดีพลเดช ,นายณัฐดนัย แก้วมณี ,นางสาวชลิตา ทองสีนวล และนางสาวขนกวรรณ แก้วเล็ก นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุพัตรา  คำแหง ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ Q1... ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ Q1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศปฏิบัติ ดังนี้ บุคคลที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ โดยใช้วิธีการโทรศัพท์ ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 3 ตุลาคม 2565    ผ่านทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission ดำเนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่น ธนาคารกรุงไทย NEXT หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 5 – 17 ตุลาคม 2565 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของคณะ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา  แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งมีทุนการศึกษา สนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   1.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 1.1 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาตามแผนการเรียน ในระดับปริญญาตรี 1.2 นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA)ไม่ต่ำกว่า 2.00 1.3 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ครอบครัวมีรายได้รวมต่ำกว่า 360,000 บาท/ปี 1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม 1.5 ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว ยกเว้นเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)   2.ขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาทุน ​2.1 การยื่นใบสมัคร นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์   กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มายัง งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ   ภายในวันที่  29 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ ​2.2 ติดต่อสอบถามข้อมูล 075-773240,08-6270-3493   3.หลักฐานการขอรับทุน ​3.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ(ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ​3.2 ใบแสดงผลการเรียน ​3.3 สำเนาใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ขอรับทุน ​3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ​3.5 สำเนาบัตรนักศึกษา/ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ​3.6 อื่นๆ(เอกสารภาพทำกิจกรรม เกียรติบัตร ภาพบ้านพัก)  
  • ขอแจ้งกำหนดการลำดับการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้งกำหนดการลำดับการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ หมายเหตุ ขอความร่วมมือในบัณฑิตทุกท่านตรงต่อเวลา และ จดจำหมู่ของตนเองให้ชัดเจนเพื่อสะดวกและง่ายต่อการเข้าร่วมบันทึก  
  • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/saiyaicampus/th/651 #นักศึกษาทุกคนต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากลงทะเบียนไม่ทัน ยังสามารถลงทะเบียนได้ในช่วง เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน 11 - 24 ก.ค. 65 หมายเหตุ : 1. ให้นักศึกษาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 2. ใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารสำคัญในการลงทะเบียน ในกรณีมีปัญหา แผนกทะเบียนและวัดผลจะใช้ใบลงทะเบียนที่พิมพ์มาเป็นหลักฐาน ในการอ้างอิงเท่านั้น #ใบเสร็จ/สลิปการชำระเงิน เก็บหลักฐานให้ดีห้ามหาย สอบถามเพิ่มเติม แผนกทะเบียนและวัดผล 075773132 ต่อ 145 ดูแลในส่วนของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 144 ดูแลในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 144 ดูแลในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ 103 / 143 บัตรนักศึกษา 146 งานรับสมัครนักศึกษา 141 เอกสารทางการศึกษา แผนกการเงิน 075773132 ต่อ 123
  • ประกาศการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565
  • เครื่องแบบนักศึกษา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204054 เรื่อง "แผนที่คิวอาร์โค้ดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”   โดย นางสาวกมลวรรณ ศรีสุกใส >> นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php
  • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2564 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ (งานทะเบียนและวัดผล)
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ร่มเย็น คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ร่มเย็น อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ