หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ดำเนินโครงการ "สามเณรน้อย คอย InFo รู้คิด" รับเกียรติจากอาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฝึกทักษะของการปฏิบัติงาน ชั่วโมงเขียนโค๊ด (Hour of Code) ที่ช่วยเพิ่มความชำนาญด้วยสถานการณ์ และเวลาที่ใช้ในการทำงานจริง โครงการดังกล่าวมีสามเณรเข้าร่วมจำนวน 30 รูปจาก วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องปฏิบัติการ MT 502...
ขอแสดงความยินดี นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว นส.สโรชา วันธงไชย นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์ นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day ระหว่างวันที่ 25 -26...
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ" รับเกียรติจากคุณสุรัตน์ ลีตะลานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงาน เอส.พี.ดี.บัญชีภาษีอาการและกฎหมาย ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ...
ขอแสดงความยินดี กับ นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว นส.สโรชา วันธงไชย นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์ นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day  โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล การนำเสนอประเภท Poster จาก โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8                   (The 8th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2020)” ระหว่างวันที่ 14 – 16  กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รางวัล : Very Good เว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช Website Tourism of...
ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับรางวัลทีมดีเด่นระดับภูมิภาค การประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562  ได้รับการคัดเลือก 16 ผลงาน จาก 87 สถาบันทั่วประเทศ ทีมร้านอรุณรัตน์ นายวีรพงษ์ พิทักษ์ นางสาวนภัสวรรณ แซ่อุ้ย นางสาวจีรภรณ์ จิตรชุม นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิสาร นางสาวสุทธิดา แก้วพูล นางสาวอัจจิมา กุลพันธ์ และอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์ที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ 9มทร. ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์...
วันที่ 20 ธันวาคม 2562  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขา ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช #หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ   อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Indexed in Scopus ในวารสาร Test Engineering and Management VOL 81: NOV/DEC 19 ISSN: 0193-4120 Page No. 2542 - 2547 หัวข้อ The development of competency in ICT for small and medium sized enterprises in Nakhon Si Thammarat province. (งานวิจัยงบรายได้ ปีงบประมาณ 2560)   อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ...
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ"แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น"ประจำปี2562 รับเกียรติจาก คุณกัลย์กมล สังวรกาญจน์ บริษัท สยามแม็คโคร ทุ่งสง อาจารย์ ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ อาจารย์ปุณยทรรศน์ คงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี  ร่วมเป็นคณะกรรมการ การแข่งขัน นำเสนอผลงานนักศึกษาสาขาการตลาด รางวัลที่1 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ร้านอรุณรัตน์ โดย นายวีรพงษ์ พิทักษ์, น.ส....