วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการมีหลักสูตรปริญญาตรีที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และผลิตบัณฑิตให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์...
วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ดร.เกศกุฎา โกฏิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จาก กองทุนสวัสดิการเพื่อนักศึกษา โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา  จำนวน 14 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้คณะพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น และมีฐานะยากจน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนบางขันวิทยา วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ, หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผอ.กิตติชัย ไชยศร ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุรินทร์ ไชยศร...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ วันที่ 7 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ, หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธวัชชัย จุติประภาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษา...
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ภูษณะ  พลสงคราม และ ดร.สุพัตรา  คำแหง เดินทางเข้าพบ นายประสงค์  เพชรทอง ปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นายวิรัตน์ คงหวัง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ปัจจุบันเกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกหญ้า เพื่อขอคำแนะนำการปลูกหญ้าเนเปียร์ และเยี่ยมชมแปลงหญ้า เพื่อรองรับและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมพัทลุง
วันที่ 17 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร  เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชกำหนดเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง...
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.) ครั้งที่ 4/2564 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล วันที่ 16  ธันวาคม 2564 ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ร่วมประชุมที่ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.) ...
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสครบรอบ 86 ปีไสใหญ่ และวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรทุกท่าน ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารศรีสรรพวิทย์ รับเกียรติจาก ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานจุดธูปเทียน และถวายจตุปัจจัย และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2564  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมงานพิธีเปิด “โครงการไสใหญ่วิชาการ"  รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานและให้โอวาท โดย ผศ.สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งเสวนา “มุมมองสถาบันไสใหญ่ จากปัจจุบันสู่อนาคต”โดยศิษย์เก่าเกียรติคุณ ดำเนินการโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน...
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่  1/2565 เพื่อพบปะบุคลากรและปรึกษาหารือข้อราชการ ให้การดำเนินงานต่างๆภายในคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting