หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ"แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น"ประจำปี2562 รับเกียรติจาก คุณกัลย์กมล สังวรกาญจน์ บริษัท สยามแม็คโคร ทุ่งสง อาจารย์ ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ อาจารย์ปุณยทรรศน์ คงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี  ร่วมเป็นคณะกรรมการ การแข่งขัน นำเสนอผลงานนักศึกษาสาขาการตลาด รางวัลที่1 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ร้านอรุณรัตน์ โดย นายวีรพงษ์ พิทักษ์, น.ส....
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นักวิจัย โดย ผศ.โพยมพร รักษาชล ดร.สายใจ แก้วอ่อน อาจาย์สาธิต บัวขาวและทีมนักวิจัย คุณสุนันทา ทองคลอด พัฒนาชุมชน อ.นาบอน (ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) และคุณอัมพร จันทร์เรืองฤทธิ์ ประธานกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ร่วมเสวนา ณ  ...
โครงการ"ประกวดแผนการตลาดสู่ชุมชน" เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ"ประกวดแผนการตลาดสู่ชุมชน"  ณ ห้องMT207 อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสาขาการตลาดเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อาจารย์ ผศ.พนิดา รัตนสุภา อาจารย์ ผศ.สาวิตรี มุณีศรี อาจารย์เย็นจิตร นาคพุ่ม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน  
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไปพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอนาคต แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ว่าที่ รต.หญิงอรทัย ชำนาญกิจ หัวหน้าสาขาการบัญชี บุคลากร และนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 37คน ร่วมให้บริการความรู้ทางด้านการบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นรายวิชาโครงงานทางการบัญชี เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ จัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ”  ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการดังกล่าว ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชมจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 7กลุ่ม 1.กลุ่มเครื่องแกงบ้านน้ำรอบ  โดยคณะเกษตรศาสตร์ 2.ชุมชนบ้านวังไทร...
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานส่งมอบ เว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  จัดทำโดย นายชัยมงคล นวลนุช  นางสาวพฤทธิ์สร เกิดขุมทอง และ นางสาวชญานิศ  ย่องนุ่น นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ  อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ที่ปรึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี  กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  "Article of the Year 2018 Award" International Library and Information Science Society  (i-Liss.org) จากบทความวิจัยเรื่อง Ontology of Folk Song in the Greater Mekong Subregion, Knowledge Organization Journal, 45(1), 33-42, Indexed in ISI...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี      นางสาวขนิษฐา ทองเดช      นางสาวสุดารัตน์ ชูแสง      อาจารย์อรอุมา สำลี (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่4 "ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย" เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทบทวนคำเสนอขอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมนำเสนอเค้าโครงของคำเสนอขอโครงการทั้ง 5 ด้าน รับเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  ...