หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม Activity

คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล LISSASPAC Best Poster Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Using Ontology for Digital Humanities Research” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Library and Information Science เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ปีที่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทำมาค้าขาย โรงเรียนประชารัฐ 293 โรงเรียนปีที่2 ณ ห้องปฏิบัตการ MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ และรับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าวให้บริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในเครือข่ายคณาจารย์ ให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่ง...
จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 ประจำเดือน มหราคม -เมษายน 2561
จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนผู้เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House ณ ห้องประชุมเล็ก มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย หัวข้อ " ระบบ TCAS กับการศึกษาไทยยุค Thaiiland 4.0 " และภาคบ่าย อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา...
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการรายวิชา : การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC" โดยศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายย่อย C9 มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MT409 อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคาร3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวต้อนรับคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโครงการพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรยา สิทธิสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัจฉรา แสนบุตรดี นักศึกษาสาขาการเงิน ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ และนางสาว กมลพรรณ ประชุมทอง เข้าร่วมนำเสนอผลงานงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “National and International Conference on Education and Technology” (ICET II 2018: Critical Innovation) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยวชิราลงกรณ์...
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโรงเรียนทุ่งสง ณ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึงมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 40 คน  โดย อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติบรรยายในการเขียนแผนธุรกิจ