ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณวัฒนา ประชุมรัตน์ ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทุ่งสง บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน)พร้อมคณะ และเป็นตัวแทนส่งมอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% เพื่อใช้ประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เป็นประธานเปิดโครงการ "เทคนิคการวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย" โดย คุณปิยภรณ์ คงศรีทอง  กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทุกขั้นตอนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้องและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการเข้าร่วมจำนวน 40 คน รับเกียรติจาก...
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.สุพัตรา  คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มทร....
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"สาขาการบัญชี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ดำเนินโครงการ "สามเณรน้อย คอย InFo รู้คิด" รับเกียรติจากอาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฝึกทักษะของการปฏิบัติงาน ชั่วโมงเขียนโค๊ด (Hour of Code) ที่ช่วยเพิ่มความชำนาญด้วยสถานการณ์ และเวลาที่ใช้ในการทำงานจริง โครงการดังกล่าวมีสามเณรเข้าร่วมจำนวน 30 รูปจาก วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องปฏิบัติการ MT 502...
ขอแสดงความยินดี นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว นส.สโรชา วันธงไชย นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์ นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day ระหว่างวันที่ 25 -26...
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ" รับเกียรติจากคุณสุรัตน์ ลีตะลานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงาน เอส.พี.ดี.บัญชีภาษีอาการและกฎหมาย ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ...
ขอแสดงความยินดี กับ นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว นส.สโรชา วันธงไชย นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์ นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day  โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล การนำเสนอประเภท Poster จาก โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8                   (The 8th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2020)” ระหว่างวันที่ 14 – 16  กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รางวัล : Very Good เว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช Website Tourism of...
ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับรางวัลทีมดีเด่นระดับภูมิภาค การประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562  ได้รับการคัดเลือก 16 ผลงาน จาก 87 สถาบันทั่วประเทศ ทีมร้านอรุณรัตน์ นายวีรพงษ์ พิทักษ์ นางสาวนภัสวรรณ แซ่อุ้ย นางสาวจีรภรณ์ จิตรชุม นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิสาร นางสาวสุทธิดา แก้วพูล นางสาวอัจจิมา กุลพันธ์ และอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์ที่ปรึกษา