หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม Activity

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ผ่านเข้ารอบไป Demo จากการเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League นำเสนอ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จัดทำแอพพลิเคชั่น “หาหมอพื้นบ้าน”  เป็นโมบายแอพพลิเคชั่น ให้บริการทางด้านการสืบค้น ประวัติ ชื่อ ที่อยู่ อายุของหมอพื้นบ้านในเขตภาคใต้ โรคที่ให้การรักษา สมุนไพรที่น่าสนใจ ชื่อตัวยาสรรพคุณ รวมทั้งการสอบถามปัญหาสุขภาพของตนเองได้ เป็นการร่วมมือกันจาก นักศึกษาทั้งหมด 3 สาขา และ 2 คณะ ในมหาลัยเดียวกัน โดยมี...
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์           อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นำบุคลากร ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 90 ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย ในบรรยากาศที่อบอุ่น ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ดำ นางสาวกมลฉัตร ทองนอก นางสาวชไมพร พาหุกาญจน์ นางสาววิชุดา จุลจงกล นางสาวแพรวพรรณราห์ พรายชนะ นางสาวณัฐตกาญ บุญวงค์ นางสาวอนงค์นารถ      ษรสกล นักศึกษา สาขาการตลาด ได้รับรางวัล ทีมดีเด่น ระดับภูมิภาค จากการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้า  ของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการคัดเลือก 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ
เมื่อวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ เชิญชวน แนะนำ แนะแนวน้องๆมาศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 โดยงานแนะแนวฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง MT407 ชั้น 4...
เมื่อวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ เชิญชวน แนะนำ แนะแนวน้องๆมาศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 โดยงานแนะแนวฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง MT407 ชั้น 4...
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  อาจารย์ ดร.สุพัตรา  คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ในหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์”  เพื่อสร้างการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีกาารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชึ่งดำเนินโครงการโดยงานวิชาการและวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อปรับตัวกับสถานการณ์การแข่งขันตลาดแรงในอนาคต รับเกียรติจาก ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านวังเต่า...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เสวนาฟาร์มสเตย์ “การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว” ณ ลานเกษตรคนเมือง คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแห่งชาติ2562 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับเกียรติจาก คุณสาวัน ตัน บ้านไร่ตะวันหวาน คุณกิตติกร อ่อนจันทร์ บ้านไร่เกษมสุข คุณปิยะนัย ไชยเดช บ้านสวนทองคำ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสบการณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์วรดี...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม KM : Innovation University" ณ ห้องประชุมใช้บางยาง โดย ผศ.จินตนา เลิศสกุล, ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์, ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ก่อนเกษียณ  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" จำนวน 9 ชุมชนนักปฏิบัติ อาจารย์และบุคลากร...
แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะ  ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ ๙ มทร. ครั้งที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลโครงการร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ดังนี้  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล ๑. อาจารย์สุธิกาญจน์...