ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ ป่าสวย น้ำใส รวมใจ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรม ปล่อยปลา, ทำความสะอาดวัด, ปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะ นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี  ความสามัคคี ...
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5ส plus ณ ห้องอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี ผศ.สุพดี ธรรมเพชร อาจารย์ราตี เขียวรอด นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสาวจันติมา สุชาฎา คณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาวสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ สำนักงานวิทยาเขต  เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามในการตรวจสอบการประเมินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5ส ภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน เพื่อการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ และ อาคารสีนวล และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน กิจกรรม 5ส ภายนอก ในวันที่ 26 เมษายน 2561 นี้  
คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์กาญจนา แก้วทอง อาจารย์พจนา หอมหวล และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต จากเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานวิชาการ The International Conference on Applied Science and Technology.(ICAST2018) ณ โรงแรม Sunway George Town รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561

...

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ทำบุญตักบาตร พร้อมถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ ในกิจกรรม พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 63 พรรษา ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อสรุปผลการเรียนภาคเรียนที่2/2560 และอนุมัติเกรดของนักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ งานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา” รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ “บทบาทครูยุคใหม่ “ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร ใจกระจ่าง อาจารย์สาขาการตลาด  ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค...
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ งานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา” รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ “บทบาทครูยุคใหม่ “ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร ใจกระจ่าง อาจารย์สาขาการตลาด  ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค...
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์ และ อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6"  วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท Poster ระดับดี ได้แก่ นางสาวอุมาวี เพชรอาวุธ นางสาวพรสุดา สายคงทอง นางสาววิภาวี พานชาตรี และ...
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์สุทธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นางสาวนิลาวัลย์ ขวัญสง นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่4  เข้าร่วม"งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่2 " The 2nd Work Integrated Learning National Conference (WIL National Conference #2)  หัวข้อ "Employability and Engagement" ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช...

Pages