ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์และฝึกสหกิจศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาประจำ สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการบัญชีและการเงิน ที่กำลังจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์และฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564  มีความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์...
#โครงการป่าสวยน้ำใสรวมใจสายสัมพันธ์ครั้งที่10  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับ บุคลากร นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการป่าสวยน้ำใส รวมใจสายสัมพันธ์ ครั้งที่10  ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ที่เป็นต้นน้ำลำธาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์  และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะ...
วันที่ 21 กันยายน 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อยที่1 : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อส่งมอบถังขยะและเครื่องเซนเซอร์พร้อมตะแกรงสำหรับใส่ขวดพลาสติกไปประจำยังจุดต่างๆ โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ณ อาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วันที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ เตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบ ในวันที่ 27 กันยายน 2563 รับเกียรติจากอาจารย์ลดาวัลย์ จันทวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
วันที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนทุ่งสงวิทยาคม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย THUNKABLE ณ ห้องปฏิบัติการ MT 502 #คณะเทคโนโลยีการจัดการ #อาคารศรีสรรพวิทย์ โดย ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์, ผศ.นุชากร คงยะฤทธิ์ อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร, อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 8.30 น. อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปี 2562 รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ) ผศ.น.สพ.ศิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กรรมการ) อาจารย์ราตรี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการ) อาจารย์เปรมจิต รองสวัสดิ์...
พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.พัชรี. พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ คุณครบศรี สุนทรานุรักษ์ ผู้จัดการสาขาทุ่งสง คุณกัญจนพร แก้ววิจิตร หน่วยงานสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 17 อาจารย์ ดร.เบนจามิน ชนะคช หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ผศ.ว่าที่ รต.ปรีชา มุณีศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย...
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี2563   #หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า #สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ #คณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี2563 "หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า" สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ โดยคุณอติวันทร์ ดุริยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษา บ.ซีพีออลล์ จำกัด...
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาส "ครบรอบ 12 ปีวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ"  ณ ลานกิจกรรมอาคารศรีสรรพวิทย์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่อยู่หัว ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่