ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดร.วุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ เข้าร่วมเสวนา โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง โครงการดังกล่าวจัดขึ้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอป
เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์สุวัฒนา พวงสุวรรณ หัวหน้าสาขาการเงิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4  ( CONNEXT ED Open house & Workshop 4) การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของSchool Partner ทั่วประเทศ ณ เพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.เกียรติขจร ไชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน9รูปในโครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นต้นไม้สีเขียว
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ คุณสมจิต รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าขอบคุณคณะเทคโนโลยีการจัดการ ในการสนับสนุนการฏิบัติงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ให้อาจารย์ และนักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่1/2560 พร้อมด้วย คุณอภิชาต บูชา คุณนงลักษณ์ หอมเกตุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สุธิกทญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าว
โครงการเสวนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ สหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการเสวนานักศึกษาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อม ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา พร้อมทั้งรับเกียรติจาก คุณภูชิตย์ มีศรี พนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ศาลจังหวัดทุ่งสง...
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา เป็นตัวแทนร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวันปิยมหาราช) ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ นักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่3 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาบัญชี ชั้นปีที่4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา สามารถวิเคราะหืและหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนำความรู้ทฤษฎีการบัญชี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

Pages