หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม Activity

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ ฝึกสหกิจศึกษา  รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของไทย ดำเนินงานโดยนักสึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับเกียรติจาก คุณกฤษฎาพล มณีเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน
มื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ นักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจบ้านเกิด ณ หอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาบัญชี ชั้นปีที่4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนำความรู้ทฤษฎีการบัญชี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล LISSASPAC Best Poster Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Using Ontology for Digital Humanities Research” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Library and Information Science เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ปีที่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทำมาค้าขาย โรงเรียนประชารัฐ 293 โรงเรียนปีที่2 ณ ห้องปฏิบัตการ MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ และรับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าวให้บริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในเครือข่ายคณาจารย์ ให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่ง...
จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 ประจำเดือน มหราคม -เมษายน 2561
จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนผู้เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House ณ ห้องประชุมเล็ก มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย หัวข้อ " ระบบ TCAS กับการศึกษาไทยยุค Thaiiland 4.0 " และภาคบ่าย อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา...
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการรายวิชา : การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC" โดยศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายย่อย C9 มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MT409 อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคาร3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่