ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2 5 6 6 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ”อบรมคุณธรรมจริยธรรม” ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างเป้าหมาย แรงจูงใจที่ดี และมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมในการทำงาน สร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ในการทำงาน อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำเสวนา ในหัวข้อ...
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  68 พรรษา ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) https://www.facebook.com/100061274895056/posts/pfbid02SknfiCncN8gH1H5Kw2fw9wbNHqMLSZwqUnyXmtZyY9pLNw94wuCVTJ4cQdXGiTuZl/?mibextid=DcJ9fc
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับโครงการ ”พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีมืออาชีพยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  อาจารย์สุวิสา  ไชยสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ...
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณสถาพร  ชูแสวง, คุณอนุชา เหลือนุ่นขาบ พร้อมด้วยทีมสหกรณ์โคนมพัทลุง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี”การใช้งาน Chatbot และ Web Application สำหรับการจัดการข้อมูลตัวแทนจำหน่าย (B2B) สหกรณ์โคนมพัทลุง” ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการตลาดดิจิทัลสำหรับสหกรณ์โคนมพัทลุง” แผนงานวิจัย”...
วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมชมบรรยากาศ โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หลักสูตร Microsoft Excel  Advance โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช และคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คุณพรเพ็ญ  สุขกลับ  และ ว่าที่ ร.ต.นวพล  ศรีรุ่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒...
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ ให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบถึงคุณสมบัติบัณฑิตที่องค์กรต้องการ  วิธีการเขียนRésumé แฟ้มสะสมผลงาน...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565  วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมวิธานสันติ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช - ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเปิดโครงการ  อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ภายในโครงการ คุณณัฐวี บัวแก้ว ผู้ก่อตั้ง บริษัท จีฟินน์ รับเบอร์เทค จำกัด วิทยากรบรรยายหัวข้อ “แรงบันดาลใจและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ”...
วันที่ 16 มีนาคม 2566 อาจารย์สุภาพร ไขยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ”ขับเคลื่อนผู้เรียนและศิษย์เก่าเป็นผู้ประกอบการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ รัฒนบุรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ดำเนินโครงการกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อ  บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลักดัน ส่งเสริมผู้เรียนและศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ...
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี กับ นักศึกษา คณาจารย์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023) ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (Online Virtual) ได้รับรางวัล 11 บทความ  รางวัล The best 1 รางวัล จากภาคโปสเตอร์ **1. [ P-IT-0032 ]   ระบบจำหน่ายเครื่องแกงใต้ รางวัลที่ได้  The...
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ "อบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร และเทคโนโลยี ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อให้ความรู้ทักษะด้านภาษีอากรด้านทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ทั้งยังเกิดความรัก ผูกพัน กับสถาบันที่ตนได้สำเร็จการศึกษา...