ข่าวกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ อินทรมณี, นางสาวสุดารัตน์ มนัสชล และนางสาวรุ่งนภา สุขแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาการบัญชี และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรทัย ชำนาญกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม จากการเข้าร่วม โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษาครั้งที่6 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากหัวข้อการประกวดแผนธุรกิจ เรื่อง โคมไฟประดิษฐ์
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สาขาการจัดการ จัดโครงการ ยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง2555) รับเกียรติจาก ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธารเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการอย่างเหมาะสม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ "ไสใหญ่วิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560"     ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นักศึกษา และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และขอแสดงความยินดีแก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการจัดการ   วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม...
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง2555) ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์  รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ คุณนริศรา อดิเทพวรพันธ์ุ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ...
    เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทองพุ่มเงิน พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่    
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ9ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Morning Brief ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดเวทีให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เชี้แจง แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 160 คน รับเกียรติจาก ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 และ อาจารย์พรรณนภา เขียวน้อย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ...
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 160 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาให้สามารถแข่งขันตลาดแรงงานได้
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ รวมชมขบวนพาเหรด และเป็นประธานพิธีเปิด กีฬา MTสัมพันธ์2560 สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี

Pages