หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม Activity

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโรงเรียนทุ่งสง ณ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึงมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 40 คน  โดย อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติบรรยายในการเขียนแผนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ "MOOC คืออะไร มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC" , "แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อจัดทำ MOOC รูปแบบ และข้อพึงระวัง" และ "แนวทางการประยุกต์ edX platform เพื่อพัฒนา RMUTSV MOOC" ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ...
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรม KM "ระบบเบิกจ่ายเงินงานวิจัยและการเคลียร์หลักฐานการเบิกจ่ายงานวิจัย" รับเกียรติจากคุณเฉลิมขวัญ พันธะกิจ บรรยายเพื่อให้นักวิจัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงานวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องปฏิบัติการMT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตลาดยุคใหม่” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์...
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา กับอุดมศึกษา ณ ห้อง331 อาคาร3 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ...
          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ ป่าสวย น้ำใส รวมใจ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรม ปล่อยปลา, ทำความสะอาดวัด, ปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะ นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี  ความสามัคคี ...
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5ส plus ณ ห้องอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี ผศ.สุพดี ธรรมเพชร อาจารย์ราตี เขียวรอด นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสาวจันติมา สุชาฎา คณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาวสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ สำนักงานวิทยาเขต  เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามในการตรวจสอบการประเมินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5ส ภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน เพื่อการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ และ อาคารสีนวล และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน กิจกรรม 5ส ภายนอก ในวันที่ 26 เมษายน 2561 นี้  
คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์กาญจนา แก้วทอง อาจารย์พจนา หอมหวล และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต จากเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานวิชาการ The International Conference on Applied Science and Technology.(ICAST2018) ณ โรงแรม Sunway George Town รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ทำบุญตักบาตร พร้อมถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ ในกิจกรรม พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 63 พรรษา ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช