ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในเครือข่ายการจัดการความรู้ของทั้ง 11 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผลรางวัล การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ปีนี้ มทร....
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณณัฐนันท์  ดุจดำเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และบุคลากร เข้าดำเนินโครงการ"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" และรับเกียรติจาก คุณธนายุติ ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลแขวงทุ่งสง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีผู้บริโภค และการติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ...
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณณัฐนันท์  ดุจดำเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และบุคลากร เข้าดำเนินโครงการ"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" และรับเกียรติจาก คุณธนายุติ ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลแขวงทุ่งสง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีผู้บริโภค และการติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศรสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ...
   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ แนวทางการขับเคลื่อน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในสถานศึกษา สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์" ณห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งมีนักศึกษา สาขาการเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน รับเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ อาจารย์บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเงินในธุรกิจหลักทรัพย์  
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์" ณห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งมีนักศึกษา สาขาการเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน รับเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ อาจารย์บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเงินในธุรกิจหลักทรัพย์  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง อาจารย์ประจำรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ และวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ ชิณวงศ์ฟาร์ม และร้านคีรีอารี ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ อำเภอลาสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่2 จำนวน 25คน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณเจนรบ ชนะคาวี และคุณนันทพร บุญชู จากบริษัทประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอข้อมูลการจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ  เพื่อร่วมมือแก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างอนาคตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมกัน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพัตรา คำแหง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงาน RMUTSV open house 2018 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วม การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๖  ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวพรชิตา  หัวหิน   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การประกวดเขียนแผนธุรกิจ นางสาววิจิตรา  ศรีเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ นายสุธี  ศรีมหาวาส       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒...

Pages