ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.เตชธรรม สังข์คร ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ดร.สิริภัทร์ ...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิศราพร  ใจกระจ่าง ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล #ครูดีเด่น ประจำปี2561 วันครู ครั้งที่ 8 มทร.ศรีวิชัย The Values of teachers "คุณค่าของครู"
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “An Ontology-Based Model for Treatment Guidelines  of Internet and Games Addiction” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4Th International Conference on Applied Science and Technology (ICAST2018)  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม พีเอสยูลอดจ์ (PSU Lodge) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา โครงการชุมชนน่าอยู๋ บ้านไร่เหนือ หมู่ที่9 บ้านทรายขาว หมู่ที่1 และบ้านสหกรณ์ หมู่ที่3 พร้อมบรรยายให้ความรู้ทางการตลาดในการแก้ปัญหาให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างแนวคิดในการสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ผ่านโครงการ Start Up ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ ฝึกสหกิจศึกษา  รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ของไทย ดำเนินงานโดยนักสึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับเกียรติจาก คุณกฤษฎาพล มณีเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน
มื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ นักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจบ้านเกิด ณ หอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาบัญชี ชั้นปีที่4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนำความรู้ทฤษฎีการบัญชี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล LISSASPAC Best Poster Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Using Ontology for Digital Humanities Research” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Library and Information Science เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ปีที่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทำมาค้าขาย โรงเรียนประชารัฐ 293 โรงเรียนปีที่2 ณ ห้องปฏิบัตการ MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ และรับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าวให้บริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในเครือข่ายคณาจารย์ ให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่ง...
จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 ประจำเดือน มหราคม -เมษายน 2561