ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ได้รับเกียรติ จาก ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ อีกทั้งได้สร้างความ สัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเป็นการเปิดโอกาสในการซักถามปัญหา ข้อสงสัย และให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้า ศึกษาต่อ ณ หอประชุมใหญ่...
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ จัดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานนโยบายและงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบถึงผลการดำเนินงาน ตลอดจน ให้การปฏิบัติงานของคณะฯ ดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ นโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์คณะฯ ณ...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 9สิงหาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมพูดคุย รับฟังข้อเสนอจากผู้ปกครอง พร้อมด้วย อาจารย์สิทธิชัย นวลเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายละเอียดภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.937027179690551.1073741901.739860089407262...
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่บุคลากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสร้าง ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ส่งผลต่อการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ...
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 170 คน
ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2558 อ.อานิสรา สังข์ช่วย และนักศึกษาชมรมการจัดการสัมพันธ์ สาขาการจัดการ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเกาะมุกต์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ นักศึกษาในชมรมร่วมทำความดีให้แก่สังคมโดยการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ปลูกจิต สำนึกให้นักศึกษารู้จักการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้ทั้งหลักคิดที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา นักศึกษาของคณะที่ต้องการให้นักศึกษาเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เปิดโอกาส...
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 อ.สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด จัดโครงการ “บัณฑิตนักการ ตลาดสร้างชุมชน โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย” ณ อาคารหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยให้นักศึกษารู้ทักษะด้านชีวิตการทำงาน เรียนรู้ นวัตกรรม รวมถึงสื่อเทคโนโลยีและได้รับเกียรติจากคุณจิณัฐชา วรรณโสภา นักวิชาการชำนาญการสำนักพัฒนาชุมชน นครศรีธรรมราช คุณราตรี อุดมศักดิ์ ผู้ประกอบการแกงไตปลา สำเร็จรูป ป้าดำบ้านไตปลา และ อ.สุพัตรา คำแหง หัวหน้าสาขาการตลาด...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่ทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณาจารย์ รุ่นพี่-ีรุ่นน้อง แนวทางการปรับตัวตามระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารที่จะช่วยให้นักศึกษา สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรองและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวต่างชาติได้ ซึ่งยังส่งผลให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ...
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประกวดภาพวาดคอมพิวเตอร์กราฟิกศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสีนวลคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ปลูกฝังจิตสำนึกในคุณค่าความเป็นไทย ส่งเสริมด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน