ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ ถนนชุมชนปลอดขยะด้วยมือเรา ตามเส้นทางถนนชุมชนน้ำตกโยง เพื่อทำลายแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ ช่วยลดการเกิดเชื้อโรคที่มาจากแหล่งขยะให้กับคนในชุมชน ให้ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านความรับผิดชอบและเป็นสิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมและการเตรียมความพร้อม สู่ตลาดแรงงาน” และได้รับเกียรติจากคุณชัยอนันต์ ปันชู และคุณกัลปภัทร เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ตระหนักถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายใน ภายนอกเพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ณ อาคารหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาการเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม จัดโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธศาสนา มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสงบและมีสมาธิ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ณ วัดศรีทวี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สาขาการเงิน จัดโครงการนักวางแผนทางการเงินรุ่นเยาว์ Young Financial Planner แก่นักศึกษาสาขาการเงิน ณ อาคารหอประชุมมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้รับเกียรติจากคุณวันชัย ชยานันต์นุกูล และคุณหทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นวิทยากรเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับนักศึกษา และนักศึกษาสามารถนำความรู้แนวคิด ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและพิธีการศุลกากร เปิดโอกาสให้นักศึกษาในรายวิชา ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญระหว่างประเทศในการเคลื่อนย้ายสินค้า และขั้นตอนพิธีการศุลกากร ณ ห้องประชุมเล็ก รับเกียรติจาก รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการจากสถาบันการขนส่ง อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการวัดสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 5 ร่วมกันทำความ สะอาดลานวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาวัดทำนุบำรุงศาสนา สร้างจิตสาธารณะนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางตลอดจนปลูกฝังการมีจิตอาสา ณ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาการตลาด จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รับเกียรติจาก ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย วิทยากรบรรยายและ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558 สาขาการจัดการ จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีม
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ จัดโครงการเสวนาวิเคราะห์การแข่งขันใน AC โดยมี ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแรงงานในอาเซียนมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายจากคุณดำรง พุฒตาล บรรณาธิการนิตยสารคู่สร้าง คู่สม ณ อาคารหอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ ศีล สมาธิ นำสู่ปัญญา แก่นักศึกษาใหม่ของสาขาจำนวน 80 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาใหม่ นำสู่การเป็นบัณฑิตคนเก่งรู้จักนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช