หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา ทุกหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ กับโครงการ "ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 "  ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.  ณ ชั้น 1 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์ไสใหญ่ 70ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้>>>>>
  • กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ แจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>>>
  • พระราชทานชื่ออาคารเรียน       ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียน       ในการนี้ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคับทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานชื่ออาคาร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล๐๐๑๐/๓๐๔๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐        อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)        พระราชทานชื่อว่า "ศรีสรรพวิทย์"        หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทั้งปวงอันเป็นมงคล และพระราชทานราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่อ
  • การเรียนปรับพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศ มหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม:;
  • เส้นทางคนรุ่นใหม่...สู่การบ่มเพาะสร้างธุรกิจ โครงการดีๆที่ไม่ควรพลาด!! INNOOTOP บ่บเพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจ  ขยายเวลาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2560 กรอกใบสมัคร Online >> https://goo.gl/dhoO42 สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งแนวคิดผลิตภัณฑ์ 3-4 หน้า A4 และ คลิปวิดีโอแนะตัวเองและผลิตภัณฑ์ ส่งมาที่ innootop@gmail.com หรือ Inbox กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ INNOOTOP กระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดต่อยอดอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน   โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้กำหนดกลุ่มธุรกิจ OTOP ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. อาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. ผ้า เครื่องแต่งการ 4. ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะให้มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรม สร้างแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ อาทิ 1. การถ่ายทอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเชิงนวัตกรรมของแต่ละแบรนด์ 2.การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยที่ปรึกษามืออาชีพ ในหัวข้อการตลาดสมัยใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ 3. การพัฒนาแบรนด์ ได้แก่ ชื่อแบรนด์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสลากสินค้า (Tag)  4.การพัฒนาสื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โรลอัพ โมบายดิสเพลย์ และแผ่นปลิวสำหรับแนะนำสินค้า 5.เชื่อมโยงการขายสู่ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี จำนวน 75 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 35 ราย กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556-2558 และโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2559  จำนวน 40 ราย
  • ตารางสอบ การสอบปลายภาค 2/2559 ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule คลิก
  • ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย
  • แบบขอใบแสดงผลระเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  • โครงการสัมมนา "การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ" เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ" ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 12.00 น. รับเกียรติจาก คุณชัชวาล มะโนวัฒนา ร่วมบรรยาย